Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi technikami marketingu politycznego ze szczególnym uwzględnieniem marketingowych strategii wyborczych, komunikowania politycznego oraz roli mediów, nabycie przez studenta umiejętności doboru źródeł informacji i ich krytycznej oceny oraz wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w działaniach kreatywnych.