Realizacja treści programowych z przedmiotu Transport lotniczy w systemach logistycznych (wykłady)