Przedmiot Konwersacje jest ukierunkowany na poszerzanie słownictwa należącego do podanej tematyki,doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, ale przede wszystkim na rozwijaniu kluczowej kompetencji językowej - umiejętności mówienia. Umiejętność komunikacji rozwijana jest z akcentem na precyzję formułowania wypowiedzi ustnych na podstawie tresci tekstowych, audio i materiałów video w języku angielskim.